16-19 YY TÜRK DİLİ

16 19 1 ünite

1) türk dili kaçıncı yydan itibaren 3 ayrı yazı diliyle eser vermeye başlamıştır?

a)11

b)12

c)13

d)14

e)15

c

 

2)en fazla eser üretilen dönem kaçıncı yylar arası olmuştur?

a)8-11

b)11-13

c)12-13

d)16-19

e)15-16

d

 

3)kıpçakça kaçıncı yy da ürünler vermiştir?

a)8-11

b)12-13

c)14-15

d)15-16

e)16-19

c

 

4)1.harezm türkçesi

2.çağatay türkçesi

3.kıpçakça

4.göktürkçe

5.karahanlı türkçesi

hangileri 13 yy dan itibaren türk dilinin ürettiği dillerdendir?

a)1 ve 2

b)2 ve 3

c)3-4-5

d)4-5

e)1-2-3 -4

e

 

5)türkmen türkçesinin ağız özellikleri kaçıncı yyda kullanılmıştır?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

e

 

6)abuşka lügati kimindir?

a)niyazi

b)ali şir nevai

c)ebulgazi bahadır han

d)babur şah

e)şibani muhammet han

a

 

7)19 yy edebiyatın ilk önemli şahsiyeti hangisidir?

a)muhammed salih

b)babur şah

c)şibani muhammed han

d)bayram han

e)ebulgazi bahadır han

c

 

8)şeybaniname adlı eseri ile tanınmış şair hangisidir?

a)muhammed salih

b)bayram han

c)babür şah

d)şibani muhammed han

e)ebulgazi bahadır han

a

 

9)hangisi babur şahın eserlerinden değildir?

a)vekayi

b)divan

c)aruz risalesi

d)mubeyyen der fıkh

e)lugati türki

e

 

10)klasik çağatay türkçesi dönemi kaçıncı yy da sona ermiştir?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

d

 

11)senglah hangi dillerle yazılmış bir sözlüktür?

a)arapça farsça

b)çağatayca farsça

c)uygurca çağatayca

d)türkçe-farsça

e)eski türkçe çağatayca

b

 

12)çağatay türkçesi özelliklerinin yanı sıra özbek türkçesinin özelliklerinin görüldüğü eser hangisidir?

a)bozdoğan destanı

b)lugati türki

c)şecerei terakime

d)risalei muze duzluk

e)vekayi

a

 

13)ayakkabıcılık mesleğinin dini ve ahlaki kurallarını anlatan, ahilikle ilgili yazılmış eser hangisidir?

a)şeybaniname

b)lugati türki

c)risalei muze duzluk

d)vekayi

e)mubeyyen der fıkh

c

 

14hangisi klasik dönem sonrası çağatay türkçesinin 17 yydaki temsilcilerinden değildir?

a)turdı

b)baba rahim

c)meşreb

d)sufi

e)nişatiy

e

 

15)hangisi klasik dönem sonrası çağatay türkçesinin 16 yy daki temsilcisidir?

a)abdulvahap hoca

b)Allahyar

c)andelip

d)revnak

e)muhammed rahim han

a

 

16)hangisi çağatay türkçesi sesbilgisi özellikleri açısından yanlıştır?

a)bol

b)bar

c)min

d)könül

e)esrük

e

 

17)hangisi çağatay türkçesinde yeterlilik fiilidir?

a)bil

b)al

c)nı

d)ga

e)a

b

 

18)hangisi çağatay türkçesi edatlarından biri değildir?

a)kibi

b)dik

c)duk

d)bile

e)çün

c

 

19)batı oğuzcanın edebi dili hangisidir?

a)osmanlı türkçesi

b)çağatay türkçesi

c)harezm türkçesi

d)kıpçak türkçesi

e)karahanlı türkçesi

a

 

20)16 yy türk edebiyatının en önemli şairi hangisidir?

a)şah ismail

b)ermani

c)fuzuli

d)tebrizi

e)müştak

c

 

21)hangisi fuzulinin eserlerinden değildir?

a)hadikatüs süeada

b)leyla ile mecnun

c)bengü bade

d)şikayetname

e)seyahatname

e

)hangisinin mahlasları yanlış verilmiştir?

a)müşteri-feth ali han

b)tuti-ebul feth han

c)kutsi-abbar kuli ağa

d)natevan-hurşin banu hanım

e)hatayi-muhammet şibani han

e

 

23)hangisinde ötümleşme yoktur?

a)dişi

b)durar

c)dileg

d)düşüp

e)tap

e

 

24)hangisinde çağatay türkçesinin yönelme durum eki vardır?

a)halimga

b)deryaya

c)na-merde

d)bizlere

e)közlere

a

 

25)kıpçakça metinlerin yazılması kaçıncı yyda kesintiye uğramıştır?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

c

 

26)18 yyda yazılmış bahadur şahın aruz namesinde hangi dillerin özellikleri görülür?

a)çağatayca-osmanlı t-tatarca

b)karahanlıca-tatarca-çağatayca

c)çağatayca-uygurca-karahanlıca

d)kıpçakca-çağatayca-uygurca

e)osmanlıca-çağatayca-uygurca

a

 

27)evliya çelebinin seyahatnamesinde hangi lehçeler anlatılmştır?

a)kıpçak-oğuz

b)nogay-kırım tatar

c)çağatay-oğuz

d)çağatay-azeri

e)nogay-çağatay

b

 

28)”kayda barasın tentek” cümlesinin türkçe çevirisi hangisinde doğru verilmiştir?

a)nereye varasın sen tek

b)nereye gidersin sen tek

c)nereye varasın köpek

d)nereye gidersin köpek

e)nereye vardın sen tek

d

 

29)batıya göç eden oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri dil hangisidir?

a)harezm türkçesi

b)çağatay türkçesi

c)eski anadolu türkçesi

d)kıpçakca

e)oğuzca

b

 

30)orta asya karadenizin kuzeyindeki bölgelerde ortak yazı dili hangisidir?

a)çağatayca

b)karahanlıca

c)oğuzca

d)harezm

e)eski anadolu türkçesi

a

 

31)türkmen türkçesinin ağız özelliklerini eserlerinde kullanan lair hangisidir?

a)şah ismail

b)fuzuli

c)mahtum kulu

d)ali şir nevai

e)babur şah

c

 

32)seyyahların gezdiği bölgelerde yörenin dili ile ilgili tespit eden eserler içinde 17 yyda hangisinin eseri önemli kaynaktır?

a)evliya çelebi

b)katip çelebi

c)niyazi

d)ali şir nevai

e)babür şah

a

 

33)klasik dönem çağatay türkçesi hangi tarihleri kapsar?

a)1600-1921

b)1465-1600

c)1465-1922

d)1601-1924

e)1602-1920

b

 

34)iyi bir askeri komutan ve devlet adamı olan şair hangisidir?

a)bayram han

b)babur şah

c)muhammed salih

d)şibani muhammed han

e)fazlulah han

a

 

35)lugati türki kimin eseridir?

a)muhammed salih

b)babur şah

c)bayram han

d)fazlulhah han

e)şibani muhammed han

d

 

36)üçüncü kişi iyelk ekinden sonra hal eki getirildiğinde zamir n nin kullanlmaması hangi dönemde başlamıştır?

a)çağatay t.

b)karahanlı t

c)harezm t

d)eski anadolu t

e)oğuz türkçesi

b

 

37)safevi sarayında daha itibarlı olan dil hangisidir?

a)türkçe

b9arapça

c)farsça

d)oğuzca

e)özbekce

a

 

38)şibani hanlarından muhammed şibanı hanı yenerek öldüren şair hangisidir?

a)tebrizi

b)süleyman safevi

c)şah ismail

d)nişati şirvani

e)ağa mesih şirvani

c

 

39)azerbeycan lehçesi hangi boylara mensuptuır?

a)oğuz-türkmen

b)türkmen-tatar

c)kazak-tatar

d)oğuz-kazak

e)oğuz-özbek

 a_________________________________________________________________________________________________________ 

16 19 yy 2 ünite

1) hangi yy lar eski anadolu türkçesi bilim dili ve geleneği olmuştur?

a)11-12

b)12-13

c)13-15

d)15-16

e)16-19

c

 

2)karbela vakasının anlatıldığı eser hangisidir?

a)hadikastüs süeada

b)şikayetname

c)müyessiretül ulüm

d)türkçe divan

e)leyla ile mecnun

a

 

3)selçuklu devleti batı türkçesini kaçıncı yy da kullanmaya başlamıştır?

a)11yy

b)12yy

c)13yy

d)14yy

e)15yy

a

 

4)hangisi eski anadolu türkçesi döneminde özgün ve coşkun nitelikte eser veren şairlerden değildir?

a)hasanoğlu

b)kadı burhaneddin

c)seyyit nesimi

d)seyyit vehbi

e)habibi

d

 

5)16 yy da türk şair ve düzyazısına görkemli bir kimllik kazandıran şair hangisidir?

a)bağdatlı fuzuli

b)kadı burhaneddin

c)seyyit nesimi

d)nefi

e)nabi

a

 

6)müyesiretül ulüm kimin eseridir?

a)fuzuli

b)bergamalı kadri

c)hayali

d)seyyit vehbi

e)seyyit nesimi

b

 

7)fuzuli hangi 2 eserinde diğer diller karşısında türkçenin gelişmesi ve yer edinmesi için ne kadar çırpındığını ve mücadele ettiğini ortaya koymuştur?

a)leyla ile mecnun- türkçe divan

b)farsça divan-türkçe divan

c)farsça divan-hadikatüs süeada

d)türkçe divan-hadikasüts süeada

e)türkçe divan-şikayetname

c

 

8)kaşgarlı mahmut divanı lugatit türkte, türkçenin edebi şivesi olarak hangi lehçeyi göstermiştir?

a)hakaniye türkçesi

b)türkmen türköesi

c)kıpçak türkçesi

d)özbek türkçesi

e)eski anadolu türkçesi

a

 

9)16 yy da oğuz türkçesinin islam medeniyetinin yeni ve güçlü bir edebi dili olarak arapça ve farsçanın yanında yerini almasını sağlayan şair hangisidir?

a)kaşgarlı mahmut

b)bağdatlı fuzuli

c)baki

d)bağdatlı ruhi

e)hayali

c

 

10)baki ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)şiirlerinde dindışı konuları işler

b)dünyaya bakış açısı serbets,rahat ve özgündür

c)türkçe şiirine aruzu doğal bir akıcıkla uygulamıştır

d)gazellerinde mısra ve beyit bütünlüğü dikkat çeker

e)yerli hayat unsurlarını osmanlı şivesiyle dillendirir

e

 

11)bey unvanı hangi şaire verilmiştir?

a)baki

b)fuzuli

c9hayali

d)bağdatlı ruhi

e)zati

c

 

12)şiirlerinde denizcilikle ilgili terim ve ifadeleri yaygın kullanarak edebi dile yeni bir anlatım gücü katan şair hangisidir?

a)agehi

b)edirneli nazmi

c)hayreti

d)necati

e)neşati

a

 

13)türki basit uslubunu denyen şairler hangileridir?

a)agehi-hayreti

b)zati-nevi

c)tatavlalı mahremi-edirneli nazmi

d)kara fazlı-taşlıcalı yahya

e)lami-azeri ibrahim çelebi

c

 

14)yazar eser karşılaştırmasında hangisi yanlış verilmiştir?

a)gelibolulu mustafa ali- kavaidul mecalis

b)hoca saaddetin-tacit tevarih

c)kınalizade ali çelebi-tezkiretüş şuara

d)latifi-menakıbı hünevaran

e)feridün bey- münşeat

d

 

15)türk kültür tarihini hangi dönemde lisani osmani adını almıştır?

a)divan edebiyatı

b)tanzimat edebiyatı

c)serveti fünün edebiyatı

d)cumhurriyet edebiyatı

e)fecri ati edebiyatı

b

 

16)türk edebiyatı be kültürün 16 yy daki merkezi neresidir?

a)bağdat

b)bursa

c)istanbul

d)kütahya

e)edirne

c

 

17)hangisi orta nesir sahasında yazılan eserlerden değildir?

a)hadikatüs süeada

b)evsafı istanbul

c)tevarihi ali osman

d)heşt behişt

e)kavaidül mecalis

e

 

18)hangisi dindışı edebiyatın 16 yy daki temsilcisi değildir?

a)pir sultan abdal

b)bahşi

c)ozan

d)kul mehmet

e)öksüz dede

a

 

19)sultan selimin mısır seferini anlatan koşma türünün adı nedir?

a)gümbürlenir

b)yürüdü

c)ağaçdandur

e)olmaz

e)ela gözlüm

b

 

20)hangisi 17 yy padişahlarından değildir?

a)2 selim- selimi

b)2 mehmet-adli

c)1 ahmet-ahmed

d)2 osman-farsi

e)4 murat-muradi

a

 

21)hangisi sebki hindi şairlerinden değildr?

a)naili

b)neşati

c)fehimi kadim

d)şeyh galip

e)seyyit vehbi

e

 

22)hangisi 17 yy önde gelen şairlerinden değildir?

a)nabi

b)nefi

c)nedim

d)naili

e)neşati

c

 

23)hangisi nabinin eserlerinden değildir?

a)farsça divan

b)türkçe divan

c)hayriye

d)surname

e)münşeat

a

 

24)divan şiiri kaçıncı yy dan itibaren yerli hayat unsurlarını yansıtmaya başlamıştır?

a)11yy-12yy

b)12yy-13yy

c)14yy-15yy

d)16yy-19yy

e)16yy17yy

c

 

25)gör zahidi ki sahibi irşad olayın der

dün mektepde vardı bugun üstad olayın der

beyiti hangi şaire aittir?

a)baki

b)fuzuli

c)hayali

d)bağdatlı ruhi

e)zati

d

 

26)hayali ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)tasavufa meyl göstermiştir

b)rumeli türkçesiyle özgün söyleyişe kavuşmuştur

c)kendisine bey unvanı verilmiştir

d)şiirlerini sammi bir sufi olarak rindane edasıyla oluşturmuştur

e)padişah 2 selim tarafından çok sevilmiştir

e

 

27)ol mahiler derya içredir deryayı bilmezler.. özdeyiş kime aittir?

a)hayali

b)bağdatlı ruhi

c)baki

d)fuzuli

e)taşlıcalı yahya

a

 

28)edebi uslubun yaygın olarak kullanıldığı türler hangileridir?

a)destan-tarih

b)vekayiname-tezkire

c)münşeat-tezkire

d)peygamber kıssaları-menakıpname

e)nasihatname-ilmihal

b

 

29)hangisi süslü nesir yazarlarından değildir?

a)feridün bey

b)ahdi

c)gelibolulu mustafa ali

d)kınalızade ali çelebi

e)seydi ali reis

e

 

30)hangisi 17 yy da sakiname yazarlarından değildir?

a)kafzade faizi

b)şeyh mehmet

c)şeyhülisliam yahya

d)riyazı

e)şeyhülislam bahayi

e

 

31)hangisi 17 yy tarih eserlerinden değildir?

a)hasan beyzade-tarihi ali osman

b)abdurahman hıbrı-enisül müsamirin

c)ibrahim peçevi-peçevi tarihi

d)ahmet bin lutfullah-müneccimbaşı tarihi

e)katip çelebi-cihannüma

e

 

32)ela gözlüm isimli koşma hangisine aittir?

a9karacaoğlan

b)gevheri

c)aşık ömer

d)kuloğlu

e)köroğlu

a

 

33)gevheri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)gezgin şair olarak koşmalar söyler

b)toplumsal olay ve sorunlarla ilgili bir şairdir

c)şiirlerinde şahsi dduygularla aşk, ayrılık, sevgililerin övülmesi konulaırnı işler

d)hem halk şiiri geleneğini hem divan şiiri geleneğini şiirlerinde kullanmış

e)halk şiirinin şehirli şiiri olmasında etkili olmuş

b

 

34)mahallileşme akımı lale devrinde kiminle zirveye ulaşmıştır?

a9şeyh galip

b)nefi

c)nedim

d)sünbülzade vehbi

e)enderunlu fazıl

c

 

35)hangisi 17 yy edebiyatın biyografik eserlerinden değildir?

a)osmanzade taib-hadikatül vüzera

b)sakıp mustafa dede-sefinei nefise fi menakıbıl mevkiye

c)seyhülislam esad-atrabul asar

d)müstakimzade süleyman saaddedin -deühatül mesayih

e)katip çelebi-dusturul amel

e

 

36)hangisi 18 yy mensur tarih eserlerinden değildir?

a)peçevi tarihi

b)naima tarihi

c)raşid tarihi

d)asım tarihi

e)silahtar tarihi

a

 

37)türkçede göreceli standartlaşma hangi yy da görülür?

a)14

b)15

c)16

d)17

e)18

c

 

38)selçuklu devleti kaçıncı yy da batı türkçesiyle eserler vermiştir?

a)11

b)12

c)13

d)14

e)16

c

 

39)fuzuli en büyük eserlerini hangi dilde yazmıştır?

a)türkçe

b)farsça

c)azerbeycan t.

d)kıpçak t

e)arapça

a

 

40)osmanlı şiir dili geleneiğinin kurcusu hangisidir?

a)fuzuli

b)baki

c9bağdatlı ruhi

d)hayali

e)yahya

b

 

41)16 yy da yerli hayat unsurlarını yöresel ifadelerle yansıtma girişimi hangi şairlerle başlamıştır?

a)hayali-baki

b)necati-yahya

c)necati-ahmet paşa

d)fuzuli-bağdatlı ruhi

e)lami-hayreti

c

 

42)16 yy en önemli tekke şairi hangisidir?

a)pir sultan abdal

b)hacı bektaş veli

c)hacı bayram veli

d)fuzuli

e)öksüz dede

a

 

43)17 yy ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a)imparatorluk en geniş sınırlar ulaşmıştır

b)devlet yönetiminde,orduda, kurumlarda işleyişinde bozulmalar başlamış

c)sarayda padişah hanımlaır ile anneleri iktidar mücadelerine girişmiş

d)devletin 2 şeyhülislamı şeyhülislam yahya ve ebusud efendi 17 asırda başarılı şiirler yazan devlet adamları arasında önde gelir

e)köprülüzadeler döneminde devlet düzeninde ciddi düzelmeler görülür

d

 

44)17 yy da hikemi şiir anlayıişının temsilcisi hangisidir?

a)nefi

b)nabi

c)neşati

d)yahya

e)naili

b

 

45)17 yy da atasözü deyim ve halk tabirlerini kullanarak özgün söyleyiş ve imgeler oluşturan şair hangisiidr?

a)sabit

b)agehi

c)nabi

d9naili

e)neşati

a

 

46)sabit gazel ve mesnevilerinde hangi şairlerin etkisinde kalmıştır?

a)nefi-nabi

b)yahya-bahayi

c)nabi-nevizade atayi

d)neşati-fuzuli

e)baki-nedim

c

 

47)hangisi sabitin eserlerinden değildir?

a)zafername

b)edhemü hüma

c)berbername

d)derename

e)hamamname

e

 

48)mevlevi şerhidir. kasidede nefinin, gazelde urfi ve enveri etkisindedir. yeni hayaller ve söyleyiş tarzıyla üne kavuşmuştur. sözü edilen şair hangisidir?

a)nabi

)şeyhülislam yahya

c)sabit

d)neşati

e)naili

d

 

49)1. neşati

2.naili

3.fehim

4. nedimi kadim

hangileri sebki hindi şiirin temsilcilerindendir?

a) 1 ve 2

b)2 ve 3

c)1-2-3-4

d)1-2-3

e)3 ve 4

d

 

50)murtaza paşanın macaristan seferini anlattığı el vaslul kamil kimindir?

a)veysi

b)nergisi

c9hıbri

d)tabi

e)riyazş

b

 

51)dürretül taç fi sahibül mirac adlı eserin dier adı nedir?

a)el vaslul kamil

b)siyeri veysi

c)tarihi ali osman

d)enisül müsamirin

e)dusturul amel

b

 

52)evliya çelebinin seyahatnamesiyle ilgili özelliklerinden hangisi ynalıştır?

a)türk dilinin gramer, üslup ve konu bakımından zenginliklerini ortaya koyan eserdir

b)osmanlı türkçesinin geçirdiği ses değişimlerini ortaya koymuştur

c)yöresel diller ve kültürler yazarın ağzından ilk elden tüm canlılığıyla dile getirilmiştir

d)11 ciltten meydana gelmiştr

e)17 yy da gezi türnün en önemli kaynağıdır

d

 

53)türk halk şiirine ynei tarz, teknik ve konularla yüksek bir olgunluğa ulaştıran 17 yy halk şairi hangisidir?

a)aşık ömer

b)benli ali

c)karacaoğlan

d)gevheri

e)kuloğlu

a

 

54)niyazi misri aruzla yazdığı şiirlerinde hangi şairlerin etkisinde kalmış?

a)yunus emre- baki

b)nesimi*fuzuli

c)fuzuli-baki

d)yahya-bahayi

e)nedim-nefi

b

 

55)18 yy nın padişah şairleri hagileridir?

a)3 ahmet*3 selim

b)4 murad*3 selim

c)3 ahmet*4 murad

d)kanuni sultan*1 ahmet

e92 mahmut*3 selim

a

 

56)halk ve divan şairlerini değerlendirdiği şairname isimli uzun manzumesinide şiir geleneğine vakıf eleştirel yaklaşımları bulunan aydın bir sanatçı kimliği ile edeni gücünü ortaya koyan 17 yy halk şairi hangisidir?

a)karacaoğlan

b)aşık ömer

c)benli ali

d)kuloğlu

e)köroğlu

b

 

57)18 yy soyut divan şiirin son önemli temsilcisi hangisidir?

a)nedim

b9nefi

c)şeyh galip

d)nabi

e9naili

c

 

58)hüsnü aşk mesnevisi hangi eserden etkilenmiştr?

a)leyla vü mecnun

b)hadikatüs süeada

c)defteri aşk

d)edhemü hüma

e)hubanname

a

 

59)hangisi 19 yy halk edebiyatı şairlerinden değildir?

a)bayburtlu zihni

b)erzurumlu emrah

c)aşık dertli

d)dadaloğlu

e)kuloğlu

e

 

60)ziya paşanın avrupai düşünce tarzını anlattığı eseri hangisidir?

a)terkibi bend

b)terci ben

c)harabat

d)şiir ve inşa

e)muhbir

b

 

61)tanzimat dönemin yenilikçi anlayışıya yazan şairler hangileridir?

a)namık kemal ziya paşa

b)şinasi-ziya paşa

c)muallim naci abdulhak hamit

d)recaizade mahmut ekrem muallim naci

e)abdulhak hamit şinasi

a

 

62)yenileşmeye başlayan divan şiiri 19 yy da hürriyet kavramını hangi form içinde anlatmaya başlamıştır

a)gazel

b)kaside

c)mesnevi

d)murabba

e)şarkı

b

 

63)neylerse güzel eyler redifli ilahi kime aittir

a)yunus emre

b)pir sultan abdal

c)diyarbakırlıo ahmet murşid

d)erzurumlu ibrahim hakkı

e)hacı bayram veli

d

 

64)hangisi 19 yydaki gelişmelerden değildir?

a)yeniçerilileirn kaldırılması

b)tanzimat fermanının ilani

c)tercme odasının kurulması

d)encümeni danışin kurulması

e)tercüme heyetin kurulması

e

HAZIRLAYAN BÜŞRA KAYMAK’A TEŞEKKÜRLER..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s