18. yy deneme

1)XVIII.yy da Sebk i Hindî nin türk şiirindeki son büyük temsilcisi aynı zamanda şiirlerinde bu üslubu en iyi ve en fazla yansıtan şair aş.han

a)şeyh galip

b)arpaeminizade samî

c)halepli edip

d)sünbülzade vehbi

e)nahifî

 

A

2)asıl adının muhammet esat olan Şeyh Galip in doğumuna han. terkible tarih düşürülmüştür

a)esir aşk

b)eser i aşk

c)gûş ı ârzular

d)nev zemin

e)aşk olsun

 

B

3)tarikat bağlısının kendi manevi gelişmişlik düzeyini gizlemek böylece nefsini kibir ve gösterişten uzak tutmak amacıyla gerek giyim kuşam gerekse söz ve davranışlarıyla halkın ayıplamasına neden olacak bir görüntü vermesine………..denir

a)mevlevilik

b)hindilik

c)melamilik

d)melamlık

e)tasavvuf

C

4) Şeyh Galip in Hüsnü Aşk adlı eserinde”Bu güm-rehin oldı dest-gîri

Öğretdi sühanda tarz-ı Pîr i(yolunu kaybetmiş bu adamın elinden tuttu:şiirde mevlana tarzını öğretti ) beyitiyle pîr yani mevlana tarzını öğrettiğini ve uzun uzadığa anlattığı aş.han

a)dedesi kûcek muhammet dede

b)şeyh aşçıbaşı hüseyin dede

c) fars şairi hoca neşet

d)babası mustafa reşit efendi

e)arapça hocası hamdi efendi

 

D

5)muğlalı ibrahim şahidî Dede nin yazdığı Türkçe farsça manzum bir sözlük olan eser aş.han

a)defter i aşk

b)cezire i mesnevi

c)şerh i cezire i mesnevî

d)munisü l uşşak

e)tuhfe i şahidî

 

E

 

6)”gülzâr ı sühanda gül-i hod-rûy”beytinin diliçi çevirisi aş.han

a)sözün gül bahçesinde kendiliğnden yetişen bir gül

b)ansın benim o yâr i vefâdarım ağlasın

c)söz gül bahçesinde kendilğndn yetişir

d)gül söz bahçesinde kendilğnden yetişen bir gül

e)gül mevsiminde güller açar

 

A

7)XVIII.YY da Şeyh Galip in yolundan gittiği şairlerdn değildir

a)fuzuli

b)zatî

c)nefî

d)nabî

e)nedîm

 

B

8)Hoca neşet in tavsiyesiyle Şeyh Galip in okumaya başladığı fars şiirinin en önemli temsilcisi aş.han

a)neşet

b)pertev

c)nesip dede

d)şevket buharî

e)fuzulî

 

D

9)Şeyh Galip aş.tarikatlardan han.mensuptr?

a)bektaşilik

b)kadirilik

c)mevlevilik

d)nakşbendilik

e)halvetilik

 

C

10)mevlevilerin manevi eğitim süreçlerinden biridir.Tekkenin farklı yerlerinde 1001 gün hizmetle geçirilme süresine aş.han ad verilir

a)çile

b)asitane

c)harem

d)mesnevihan

e)hazire

 

A

11)Şeyh Galip in “kan ağlasın bu dîde i dürbârım ağlasın/Ansızın benim o yar i vefâdârım ağlasın” dizelerini ölümüne duyduğu üzüntündn dolayı yazdğı dostu aş.han

a)nesip dede

b)hoca neşet

c)esrar dede

d)mehmet emin çelebi

e)hamdi efendi

 

C

12)aş. Han.Şeyh Galip in eserlerinden değldir?

a)divan

b)hüsnü aşk

c)şerh i cezire i mesnevî

d)tuhfe i şahidi

e)es-sohbetü s safiyye

 

D

13)aş.han.Şeyh Galib in Divanı nın özelliklerindn değldir?

a)şair 24 yaşında iken ilk defa Pertev tarafndan tertip edilmiştir

b)ilk olarak 1252/1836 yılında Kahire Bulak Matbaası nda eski harflerle basılmıştır

c)Divan üzerinde Abdülkadir gürer doktora çalışması yapmıştr

d)eski harflerle 1993 te naci okçu tarafndan yayımlanmş

e)muhsin kalkışım hem doktara yapmş 1994 te de yeni harflerle yayınlamştr

 

D

14)Şeyh Galip ın 1782 1783 yıllarına karşılık gelen 6ayda yazdığı ve yeni harflerle son kez Muhammet Nur Doğan tarafından yayımlanan eseri as.han

a)divan

b)hüsn ü aşk

c)şerh i cezire i mesnevi

d)es sohbetü s safiyye

e)cezire i mesnevi

 

B

15)Şeyh Galip mevlevî şeyhlerinden Köseç Ahmet dede nin “er risatü l bahriyye fi tarikati l mevleviyye”adlı eserine Arapça bir talikat olarak yazdığı eseri aş.han

a)şerh i cezire i mesnevi

b)hüsnü aşk

c)cezire i mesnevi

d)es sohbetü s safiyye

e)divan

 

D

16)Bir eserin kenar kısımlarına açıklayıcı notlar düşmek veya aynı amaçla ayrı bir eser yazmaya ne ad verilir?

a)talikat

b)çile

c)asitane

d)harem

e)mesnevihan

 

A

17)Seyh Galip in aş.han şair üslubundn etkilenerek kendi üslubunu oluştrduğu şairlerdn değldir?

a)fuzulî nin aşıkanelğndn

b)bâki nin rindaneliğndn

c)nabî nin hikemilğndn

d)sürurinin tarihçiliğndn

e)nedim in mahallî folklorik söyleyşindn

 

D

18)aş.han.Sebk i hindi ye karşılık gelen kelimelerdn değildir?

a)şevketane tavır

b)şevket tarzı

c)taze zemin

d)nev zemin

e)nev i ayîn

 

E

18)Sebk i hind de şaire sözü kısaltma olanağı sağlayan soyut ve somut kelimeler arasında yapılan tamlamalara Ne ad verilir

a)kudema tavrı

b)nev zemin

c)izafet i itibari

d)izah ı itibar

e)şevket tarzı

 

C

19)Şeyh Galip in “çeşm i hâb-alûde-i baht ı siyah”tamlaması ile ilgili aş.han yanlıştır?

a)kara bahtın uykulu gözü anlamında

b)hâb-âlûde ve baht ı siyah sözcükleri birleşik sıfattırlar

c)zincirleme isim tamlamasıdır

d)kara baht somut uykulu göz ise soyut kavramlardır

e)soyut somut Kavramlarndan dolayı anlamı zihinde canlandırması güclenir

 

D

20)aş..izafet i itibarı ile kurulmuş tamlamalardan han.anlamı yanlış verilmiştr

a)gûş ı ârzûlar-arzuların kulağı

b)seyl-âb-ı keder-keder seli

c)şikar ı bûy ı ma’nâ-mana anlamanın avı

d)tâb ı şu’le-i fikr-düşünce alevinin harareti/parlaklığı

e)mevc-i seyl i nâle-inleme selinin dalgası

 

C

21)Şeyh Galip in şiirlerinde kullandığı sanatlardan değldir?

a)teşbih,istiare

b)telmih,kinaye

c)hüsn i tahlil

d)tecrit

e)mecaz ı mürsel

 

D

22)aş.han.Galip ın şiir diline ait özelliklerdn biri değildir

a)şiirlerinde soyut somut kavramların beraber yer aldığı zircirleme tamlamaları kullanması

b)sözü uzatan birtakım sanatlardan uzak durmştr

c)yabancı kelimelere özellikle de farsça kelimelere ağirlık vermemiştr

d)deyimlerden ve günlük konuşma dilinin ifadelerndn yararlanmştır

e)bazı şiirlerinde sade türkçe de kullanmıştır

 

 

C

23)Şeyh GAlip in “lafzdan zîrâ ki ma’nâdır garaz”sözüyle asıl anlatmak istediği aşa.han?

a)lafız anlamdan daha önemlidir

b)anlam lafızdan daha önemlidir

c)lafız ve anlam aynı değerdedr

d)lafız ve anlam aynı değerde değildir

e)lafız da anlam da önemli değldir

 

B

24)Şeyh Galip in diliçi çevirisi”tanıdık olmayan mananın baskını nedeniyle Galip in şiirleri kısaldı.Bilmiyorum,acaba kendisi sözünü neyle daha çekici hâle getirecek?” olan beyit aş han?

a)Muhâl add eylemişlerken gazelde şâ’irân ı Rûm

Ben îcâd eyledim ol Şevketâne tarz ı eş’ârı

b)Âşina lafz iledir cünbüş i mâ’nâ yı lâtîf

Gülsitân ı İreme sebze i bîgâne abes

c)Hücûm ı ma’nî bîgâneden teng oldu eş’ârı

Aceb Gâlib kelâmın neyle dil-keşlendirir bilmem

d)Gâlib hulâsa râst-rev i semt i ma’nîyim

Râh ı sühanda reh ber i mazmûna uymuşum

e)Ol şâ’ir i kem-yâb benim kim Gâlib

Mazmûnlarımı anlamamak ayb olmaz

 

C

 

25)Nabi,Nedim Edip gbi şairlerin şiirlerinde sevgilinin güzellik unsurlarndan olan Şeyh Galip tarafndan da kullanıp gazelne redif olan “çesm i kebûd”un anlamı aş.han?

a)ağlayan göz

b)mavi göz

c)uykulu göz

d)bir içim su

e)gözceğizim

 

B

 

26)Şeyh Galip in”çeşme i mihr,kulzüm i şu le,mevc i şerâre”tamlamalarnda aş.han.edebî sanatlardan yararlanmiştr

a)hüsn i tahlil

b)teşbih

c)tenasüp

d)tezat

e)istiare

 

D

 

27)aşağıdaki mısraların han.paradoksal imaj bulunmaktadır?

a)eşk bir sahbâ yı âteşdir gözüm peymânesı

b)tebessümü eder ıslâh sûziş i ciğerim

c)nemek ziyâde olunca olur kebâb leziz

d)sühan sâz ı cùnûnun dinlenir da’vâsı bürhansız

e)dûş ı câna niçe bir bâr olacakdır bedenim

 

A

 

28)Bir duyu organının bir diğer duyu organının eylemini de gerçekleştirmesi veya farklı duyu organlarını ilgilendiren kavramların aynı ifadede birleştirilmesi olarak tanımlanan ve Şehy Galip in şiirlerınde de görülen Sebk i hindi özelliği aş han

a)paradoksal imaj

b)çoklu duyulama

c)ma’nî i bîgâne

d)hayal

e)tasavvuf

 

B

 

 

29)aş.han.bakışın ve gözün susma özelliğinı dile getiren çoklu duyulama tamlamaları birarada verilmiştir

a)çeşm ı sühan gû

b)güft gûy ı nigeh

c)gamze i güya,lisân ı gamze

d)zebân ı gamze i cellad ı yâr

e)hamûşân ı nazar,çeşm i hamûş

 

E

 

30)aş.tamlamalardan han.renkli kokudan bahsedilerek çoklu duyulama yapılmıştr

a)nigâh ı germ

b)kelâm ı telh

c)şîrîn sühan

d)bûy ı telvin

e)şu le i avaz

 

D

 

31)aş.tamlamalardan han.saça benzetilerek onun kokusundan söz edilerek çoklu duyulama yapılmştr

a)nezzâre i germ

b)bir germ nigâh etmek

c)nükhet i zülf i sühan

d)şu le i sadâ

e)sühan ı telh

 

C

 

32)Şeyh Galip in göze konuşma özelliğini vererek çoklu duyulama yaptğı beyiti aş.han

a)sırr ı aşk olmaz o fettân ı cihândan pinhân

Çeşm i gûyâsı bana söyledi bî harf ü zebân

b)Gûş eylemişim gamze i gammâzdan Es ad

Derd i dili söylenmeyecek râz sanırdm

c)sâki getir ol âbı ki âteş hurûş ola

Her bir habâbı kulzüm i dûzah be dûş ola

d)bâlâ rev olan ancak mâ nâ yı mücerreddir

Tasvîri Mesîhânın büt hânede kalmışdır

e)şîşe i elfâzımız sahbâ yı tahkik istemez

Bir perî zâd ı hayâle cilvegehdir her biri

 

A

 

33)Aş.han.Şey Galip hayatta iken etkisinde kalarak şiirler söylemişlerdir

a)vakanünivs pertev-ziver paşa

b)ayıntaplı aynî-bosnalı fehmi

c)esrar dede-neyyir dede

d)şeref hanım-bayburtlu zihni

e)şeyhülislam arif hikmet-enderunlu rasih

 

C

 

34)Şeyh Galip in”Hüsn ü Aşk” mesnevisindn ilham alarak “Gülşen i Aşk “adlı nazire yazan şair aş.han

a)Yenişehirli avni

b)Keçecizade İzzet Molla

c)Şeyhülislam Ârif Hikmet

d)Bayburtlu Zihni

e)Bosnalı Fehîm

 

B

 

35)Modern Türk Şiirinde Şeyh Galip in şiirlerinden yararlanan şairlerdn değildir

a)Ahmet Haşim

b)behçet necatigil

c)asaf halet çelebi

d)sezai karakoç

e)şeref hanım

 

E

 

36)Şeyh Galip e ve Hüsn ü Aşk a göndermelerde bulunan yazar ve eseri aş.han

a)Fazıl Hüsnü Dağlarca-Şeyh Galip e Çiçekler

b)ahmet hamdi tanpınar-huzur

c)hilmi yavuz-kara kitap

d)orhan pamuk-huzur

e)kenan sarıalioğlu-aşk ve güzellik

 

B

 

37)Şeyh Galip e ve Hüsnü Aşk a göndermelerde bulunan yazar ve eseri aş.han

a)ahmet hamdi tanpınar-kara kitap

b)izzet molla -gülşen i aşk

c)orhan pamuk-kara kitap

d)ahmet necdet-güzellik ve aşk

e)ahmet haşim-huzur

 

C

 

38)Şeyh Galip e Çiçekler adlı başlığyla Hüsn ü Aşk vezninde şiirler söyleyen modern türk sairi aş.han

a)ahmet haşim

b)ahmet hamdi tanpınar

c)orhan pamuk

d)fazıl hüsnü dağlarca

e)behçet necatigil

 

D

 

39)Genç okuyucuları”bu aşk hikâyesinin güzellik ve zenginliğyle karşı karşıya getirmek” niyetıyle eserin diliçi çevirisini yaparak Hüsn ü Aşk/Güzellik ve Aşk adıyla yayımlayan şair ve çevirmen

a)ahmet necdet

b)asaf halet çelebi

c)sezai karakoç

d)hilmi yavuz

e)ahmet haşim

 

A

 

40)”Aşk ve Güzellik”başlığı altında Hüsn ü Aşk tan yaptığı diliçi çevirilerini kitaplaştırdığı şair ve çevirmen

a)fazıl hüsnü dağlarca

b)kenan sarialioğlu

c)ahmet necdet

d)orhan pamuk

e)ahmet hamdi tanpınar

 

B

 

41)”Gelmişdir o şair i yegâne/Gûya bu kitâb içün cihâne”mısralarıyla hüsn ü aşk eserinin önemini engüzel ve özlü biçiminde anlatan şair veya yazar aş.han

a)şinasi

b)namık kemal

c)ziya paşa

d)ahmet hamdi tanpınar

e)fazıl hüsnü dağlarca

 

C

 

42)Şeyh Galip in Hüsn ü Aşk ile ilgili bilgilerdn han yanlştır

a)26yaşnda yazmş 2042bexit ve 6 şar bentten oluşan 4 tardiyyedn oluşmuştr

b)mef ûlü mefâ ilün fe ûlün kalıbıyla yazılmıştır

c)anlatım tekniklerindn tahkiye ve tasvirdn yararlanlmş

d)klasik mesnevilerdeki mukaddime hikâye ve hatime yer verilmiş

e)mevlana ve dedesine övgülerde bulunmuş

 

E

 

43)Nabî nin Hayrabad ı gibi bir mesnevinin bir daha yazılamayacağı iddası üzerine,Şeyh Galip in yazmaya karar verdiğı eseri aş.han

a)Munisü l Uşşak

b)leyla vü mecnun

c)es sohbetü s safiyye

d)hüsn ü aşk

e)şerh i cezire i mesnevi

 

D

 

44)Hüsn ü Aşk mesnevisi ile ilgili bilgilerdn aşa.han yanlıştır

a)aşk ve tasavvuf konuludur

b)vahdet i vücut felsefesini paradoksal imajlarla anlatmştr

c)temsili/alegorik bir dille anlatmştr

d)tasavvufî bir aşk hikayesi kadr bir edebi tenkit bir poetika kitabıdır

e)Nabin in Hayrabad eserine nazire yapmştr

 

 

E

 

45)aş.han.Hüsn ü Aşk mesnevisinin bölümlerindn değildir

a)sebeb i telif

b)mebahis i diger

c)zatu’s suver

d)zümre i âhar

e)fahriye i Şairane

 

C

46)Şeyh Galip in hüsn ü aşk mesnevisiyle benzerlikler görülen ve etkisi olan eserlerdn değldr

a)Leyla vü Mecnun

b)Sıhhat ü maraz

c)mantıku t tayr

d)munisü l uşşak

e)tuhfe i şahidî

 

E

47)Hüsn ü Aşk a nazire yazan şair ve eseri aş.han

a)izzet molla-can u canan

b)mevlana-mesnevi

c)refi i amidi-can u canan

d)nabi-hayrabad

e) yusuf sineçak-cezire i mezire

 

 

HAZIRLAYAN GÜLER HORASAN’A TEŞEKKÜRLER..

 

TAKİP EDİYORSANIZ LÜTFEN BEĞENİN..

Advertisements

One thought on “18. yy deneme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s